چهارمین همایش تکریم خانواده و تقدیر از فرزندان نمونه پرسنل دادسرا(تیر ماه 1391)

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3

تصویر شماره 4

تصویر شماره 5

تصویر شماره 6

تصویر شماره 8

تصویر شماره 9

تصویر شماره 11

تصویر شماره 12

تصویر شماره 13

تصویر شماره 14

تصویر شماره 15

تصویر شماره 16

تصویر شماره 17

تصویر شماره 18

تصویر شماره 19

تصویر شماره 20

تصویر شماره 21

تصویر شماره 22

تصویر شماره 23

مراسم تقدير از پرسنل نمونه دادسراي عمومي و انقلاب كرج در سال ١٣٩٠

تصوير ١

تصوير٢

تصوير ٣

تصوير٤

تصوير ٥

تصوير ٦

تصوير ٧

تصوير٨

تصوير ٩

تصوير١٠

تصوير ١١

تصوير ١٢

تصوير ١٣

تصوير ١٤

تصوير ١٥

تصوير ١٦

تصوير ١٧

تصوير ١٨

تصوير ١٩

گزارش تصویری از پنجمین ضیافت اکرام ایتام تحت پوشش واحد سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب کرج (مرداد١٣٩٠)

تصویر١

تصویر٢

تصویر٣

تصویر٤

تصویر ٥

تصویر٦

تصویر ٧

تصویر ٨

تصویر ٩

تصویر ١٠

تصویر ١١

تصویر ١٢

تصویر ١٣

تصویر ١٤

تصویر ١٥

تصویر١٦

تصویر ١٧

تصویر ١٨

تصویر ١٩

تصویر ٢٠

تصویر ٢١

تصویر ٢٣

تصویر ٢٤

تصویر ٢٥

تصویر٢٦

تصویر٢٧

تصویر ٢٨

تصویر ٢٩

تصویر٣٠